Actievoorwaarden

Algemeen

Deze actievoorwaarden (hierna: “de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Borgerhoff & Lamberigts, gevestigd in de Korianderstraat 2K, 9000 Gent (hierna: “Borgerhoff & Lamberigts“), georganiseerde promotionele actie: ‘Win één van de 200 duotickets voor de Nooit meer diëten-dagen ‘ (hierna: “de actie“).

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden.

Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.

Deelname

De actie loopt van 22 december 2017 0u.01 tot en met 27 december 2017 23u.59.

Deelname aan de actie is gratis.

Per e-mailadres maakt een gebruiker slechts éénmaal kans op een duoticket en per e-mailadres kan slechts 1 duoticket worden gewonnen.

Borgerhoff & Lamberigts heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Medewerkers van Borgerhoff & Lamberigts en door Borgerhoff & Lamberigts ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die akkoord gaan met deze actievoorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de nieuwsbrieven van Nooit meer diëten.

Gegevensverzameling

De deelnemer geeft Borgerhoff & Lamberigts door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van commerciële e-mails van Borgerhoff & Lamberigts, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de daarin opgenomen link.

Prijzen

Alle deelnemers maken gedurende de actieperiode kans op één van de 200 duotickets.

De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie.

Na de trekking worden de prijswinnaars persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres.

Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

Borgerhoff & Lamberigts besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actieBorgerhoff & Lamberigts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Borgerhoff & Lamberigts niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Borgerhoff & Lamberigts in het leven roepen.

Borgerhoff & Lamberigts is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.

Borgerhoff & Lamberigts is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Borgerhoff & Lamberigts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.